English Русский Finnish Norwegian Lappland

WP 4. Sosiale konsekvenser

WP 3 og WP 4 henger sammen. WP 4 kommer til å fokusere på vurderingen av sosiale effekter og effekter på turisme basert på resultatene av to scenarier som er vurdert i WP 3.

Dermed vil oppgaver deles etter:

a. vurdering av sosiale effekter på lokalt nivå (dagligdagse rutiner eller for eksempel reindrift),

b. vurdering av konsekvenser for turisme (for eksempel imageproblemer).

Aktiviteter vil omfatte:

1. Forskningsområder som undersøker: sosioøkonomisk struktur, lokalt perspektiv, reiseliv

2. Forskningssaker som vurderer følgende: funksjon, mulige ulykker, (for eksempel lekkasjer, kollisjon, etc.), identifiserbare risikoer, uventede risikoer

3. Effektvurdering: data (for eksempel Fennovoima EIA), metoder (SIA, Webropol, MCA, risikoanalyse)

4. Resultater og konklusjoner om risiko på lokalt nivå og på reiseliv, turistsenter, etc.

5. Forslag og anbefalinger for å redusere risikoen, frykt og bekymring: frykt sammenlignet med kunnskap (data)

6. Evalueringsrapport, analyserapport med flere kriterier

Timeplanen med aktiviteter er inkludert i handlingsplanen til søknadsskjemaet.

To ulykkesscenarioer vil bli vurdert for spredningsmodeller:

1. En ulykke ved et eventuelt nytt kjernekraftverk på Simo, finsk Lappland og

2.  En ulykke på et flytende kjernekraftverk i Nordishavet, nord fra Kolahalvøya.

Konsekvensene av begge scenarioer vil bli undersøkt ved å beregne daglige spredningsprognoser fra ulykkene som går over en ettårs periode. Basert på resultatene av spredningen anslås en sannsynlig og en worst-case spredning av radioaktivitet, konsentrasjon og nedfallsnivåer, doserater og innåndingsdoser som mennesker får i seg.

Ut fra disse dataene blir også overføring av radioaktivitet langs flere viktige (sub)arktiske matkjeder, for eksempel avsetning-lav-rein-menneske, evaluert.

For å vurdere riktigheten av resultatene fra modellering fra et strålevernsynspunkt, vil en sammenligning med faktisk radioaktivitet i finsk Lappland utføres. FMI har fulgt luftbåren radioaktivitet i Rovaniemi, Nord-Finland siden 1960-tallet. Ukentlige luftfilterprøver har blitt samlet inn og arkivert på FMI. For det foreslåtte prosjektet vil filterprøvene bli hentet fra arkivet og analysert med dagens radioanalytiske metoder. Konsentrasjonsnivåene i luften av flere radiologisk viktige nuklider, som 238-240Pu, 241Am, 90Sr og 137Cs vil bli fastslått. Disse verdiene vil deretter bli sammenlignet med konsentrasjonsnivåer beregnet i modeller for å vurdere den radiologiske faren av disse hypotetiske ulykkene for folk og miljø i finsk Lappland, i Finnmark fylke i Norge og på Kolahalvøya i Russland.