English Русский Finnish Norwegian Lappland

WP 2. Marint miljø

Denne arbeidspakken fokuserer på vurdering av dagens radioaktive forurensning i marine økosystemer i EuroArctic-regionen. Viktige aspekter ved arbeidspakken er årlige ekspedisjoner for prøvetaking og bruk av modeller for å forutsi fordelingen av radionuklider i det nordlige havmiljøet. Med tanke på den seneste utviklingen og den økende interessen for EuroArctic-regionen når det gjelder olje- og gassutvinning, vil det rettes spesiell oppmerksomhet mot analyser av NORM (”Naturally Occurring Radioactive Materials” - Naturlig forekommende radioaktivt materiale), for å forstå dagens nivå.

Aktivitetene omfatter:

 • Planlegging, organisering og gjennomføring av felles ekspedisjoner til Barentshavet og Polhavet
 • Innsamling av prøver fra havvann, bunnsedimenter (hvis mulig, marin biota, fisk, sjøfugl)
 • Informasjonsutveksling mellom partnerne på strategier og prøvetakingsmetoder og behandling ved de respektive institusjoner
 • Informasjonsutveksling om rutiner og metoder for gjennomføring av radioaktivitetsmålinger og rapportering av resultater
 • Utveksling av resultater og data fra tidligere marine radioaktivitetsvurderinger fra hvert enkelt land
 • Analyser av naturlig forekommende og menneskeskapte radionuklider i innsamlede prøver fordelt på laboratoriene fra de tre landene
 • Gjennomgang og oppdatering av eksisterende data om radioaktiv forurensning i Barentshavet og biota i Finland, Norge og Russland
 • Sammenligning av data fra tre land og kompilere et datasett som omfatter de seneste prosjektresultater
 • Å utarbeide kart som viser radioaktivitet i det marine miljøet i EuroArctic-regionen
 • En analytisk gjennomgang av kilder og transportruter av radionuklider i marine økosystemer i Arktis
 • Å rekonstruere dynamikken i Barentshavets radioaktive forurensning på grunnlag av gjeldende forskningsdata og arkivmateriale
 • Å vurdere transport og fordeling av radionuklider i det marine miljøet, inkludert næringskjeden som fører til mennesker
 • Sammenligning av eksisterende russiske og norske marine modeller for distribusjon av radionuklider i Barentshavet og Arktis; oppdatering og forbedring av modellene.