English Русский Finnish Norwegian Lappland

WP 1. Terrestrisk miljø

Denne arbeidspakken fokuserer på radioaktivitet på landjorden, arktiske økosystemer og undersøkelser av næringskjeden i Finland, Norge og Russland. De menneskeskapte og naturlig forekommende radionuklidene vil bli analysert. Spesiell oppmerksomhet vil bli rettet mot innsamling og analyser av naturprodukter som blir konsumert av befolkningen i alle de tre landene (dvs. bær, sopp, fisk og reinsdyrkjøtt). For å vurdere overføring av radionuklider i næringskjeden, vil lav, mose og andre planter analyseres.

Det første årets prosjektimplementering omfatter følgende aktiviteter:

 • Planlegging og organisering av feltarbeid i alle de tre deltakerlandene som å samle miljøprøver fra nordlige terrestriske miljøer i Nord-Lappland (STUK Rovaniemi, Finland), Dividalen (Statens strålevern Tromsø, Norge), Pasvik (Statens strålevern Svanhovd, Norge) og kystområder i nærheten av Atomflot (MMBI KSC RAS, Russland) for å vurdere status for radioaktiv forurensning
 • Gjennomføring av radioaktivitetsmålinger av innsamlede prøver i hvert land, dvs. i laboratoriene til STUK, Statens strålevern og MMBI KSC RAS
 • Utveksling av informasjon mellom partnere angående strategier og prosedyrer for prøvetaking og prøvebehandling ved de forskjellige institusjonene
 • Utveksling av informasjon om rutiner og metoder for å gjennomføre radioaktivitetsmålinger og rapportering av resultater
 • Utveksling av resultater og data på tidligere terrestriske radioaktivitetsmålinger i hvert enkelt land
 • Deltakelse av STUK, Statens strålevern og MMBI sine laboratorier i en internasjonal sammenligningsøvelse for å vurdere effektiviteten og kvaliteten på målinger til alle de fire laboratoriene.

Aktiviteter for andre år:

 • Samle resultater og data fra alle fire laboratorier på målinger av terrestriske prøver
 • Verifikasjon av tilnærminger for prosedyrer i felt- og laboratoriearbeid i Finland, Norge og Russland
 • Diskutere tilgjengelig kapasitet på laboratoriene, typer analyser og muligheter for utvidelse
 • Planlegging og organisering av et felles feltarbeid i Svanhovd (Norge) for gjennomføring av felles praktiske arbeider innen prøvetaking og prøvebehandling
 • Samle terrestriske prøver og fordele disse mellom laboratoriene for å få flere interne sammenlignbare målinger
 • Radioaktivitetsanalyser i alle tre laboratorier
 • Diskutere og sammenligne de interne resultatene av den andre sammenligningen.

Aktiviteter for tredje år:

 • Produsere kart på terrestrisk radioaktivitet i EuroArctic regionen
 • Konkludere på grunnlag av lister av representative prøver/arter for regionen
 • Analyse av den nåværende tilstanden for terrestrisk radioaktivitet i EuroArctic regionen; atferd og distribusjon av radioaktive stoffer
 • Presentere resultatene av vurderingen av terrestrisk radioaktivitet på internasjonale konferanser
 • Forberede publikasjoner
 • Utarbeide rapporter om resultatene av felles miljøvurderinger.