English Русский Finnish Norwegian Lappland

Resultater

For første gang skal et samarbeidsnettverk innen strålevern og forskning i EuroArctic-miljøet (CEEPRA) etableres. Det bør bli en plattform for videre bærekraftig samarbeid i regionen. Den utviklede internasjonale infrastrukturen vil bidra til ytterligere samarbeid og utveksling av informasjon mellom offentligheten og målgrupper i Finland, Norge og Russland.

 1. Bedre samarbeid over landegrensene i EuroArctic-regionen mellom Norge, Finland og Russland
 2. Bedre forståelse av vanlige problemer og utfordringer innen beredskap, radioaktivitet i miljøet og offentlig oppmerksomhet i Norge, Finland og Russland, og evne til sammen å kunne minske utfordringer og risikoer
 3. Utveksling av opplysninger og få en forståelse for tidligere og nåværende status for radioaktivitet i miljøet i den euroarktiske regionen
 4. Bedre teknikker og metoder for å gjennomføre radioaktivitetsmålinger i laboratoriene til samarbeidslandene Norge (Tromsø og Svanhovd), Finland (Rovaniemi) og Russland (Murmansk), og ha evnen til tilpassede reaksjoner i krisesituasjoner i regionen
 5. Bedre kunnskapen om marine og atmosfærisk modellering og oppnå evnen til å forutsi fordelingen av radioaktivitetsspredningen i tilfelle atomulykker i regionen
 6. Bedre offentlig bevissthet og kunnskap om radioaktivitetsrelaterte problemer i Norge, Finland og Russland, og gjøre internettlinker tilgjengelig slik at allmennheten og målgrupper kan finne svar på spørsmål de er interessert i, ikke bare under, men også etter seminarene.

Andre resultater vil være:

 • Verifisere grunnleggende felt- og laboratorieprosedyrer, strategier og tilnærminger i STUK, Statens Strålevern og MMBI KSC RAS
 • Sammenligne resultater mellom laboratoriene og vurdering av kvaliteten på målinger i laboratoriene til samarbeidslandene
 • Oppsummering av felles feltarbeid i Svanhovd, foreslåtte strategier og prosedyrer, anbefale representative arter for prøvetaking i alle de tre landene innen studieområdet
 • Statusrapport for terrestrisk og marin radioaktivitet i EuroArctic-regionen
 • Oppdatert marinemodell for fordeling av radionuklider i det nordlige marine miljø
 • Informasjon om resultatene av modellering av atmosfærisk transport av radionuklider i EuroArctic-regionen i tilfelle to hypotetiske ulykker med frigivelse av radioaktivitet
 • Vurdering av risiko på lokalt og regionalt nivå, og innvirkning på turismen i EuroArctic-regionen basert på resultater fra to kjernefysiske ulykkesscenarier
 • Et felles datasett med innsamlet informasjon om radionuklide-verdier i de terrestriske og marine miljøer i EuroArctic-regionen
 • Informasjonsbrosjyrer med internett linker til radioaktivitetsrelaterte spørsmål i Finland, Norge og Russland
 • Rapporter fra prosjektets styringsgruppe og arbeidsgruppers møter
 • Halvårsrapporter om prosjektets status, resultater, budsjett, regnskap og planer for neste semester
 • Vitenskapelige artikler i fagtidsskrifter
 • Anbefalinger om forberedelse og en liste over dokumentasjon som trengs for å krysse grenser mellom Finland, Norge og Russland med strålingsdeteksjonsutstyr
 • Generell rapport for publikum og interessenter på finsk, engelsk, norsk og russisk om de endelige resultatene og konklusjonene av arbeidet
 • Sluttrapport med prosjektresultater til styret.