English Русский Finnish Norwegian Lappland

Mål

De overordnede målene for prosjektet er å etablere samarbeidsnettverk, å styrke samarbeid på tvers av landegrensene mellom myndigheter, sentrale forskningsinstitusjoner og interessegrupper i de arktiske og subarktiske regionene i Finland, Russland og Norge. I tillegg til å øke offentlig oppmerksomhet og kunnskap om felles utfordringer som omfatter atomsikkerhet, atomberedskap og radioaktivitet i miljøet.

Spesifikke mål i det planlagte prosjektet vil være

  • å forbedre utveksling av kunnskap og kompetanse på tvers av landegrensene,
  • å forbedre felles relevant kompetanse og problemforståelse på tekniske områder,
  • å forenkle grensetrafikken, å forbedre beredskapsevnene i krisesituasjoner,
  • å forbedre risikovurderinger av potensielle atomulykker,
  • å oppnå en bedre forståelse av dagens situasjon knyttet til nivåer, forekomster og følger av radionuklider og radioaktivitet i miljøet,
  • å øke bevisstheten og kunnskapen i befolkningen og hos de interessegrupper fra hele regionen om utfordringer og risiko ved bruk av kjernefysisk teknologi, beredskap, og radioaktivitet i miljøet.

Prosjektområder

Det planlagte prosjektet tar for seg prioritet 2 av ”Kolarctic ENPI CBC Programme”, «Felles utfordringer» som inneholder forbedring av grenseoverskridende samarbeid mellom relevante organisasjoner i Lappland, Murmansk Oblast, Troms og Finnmark (Fig.1) i den strategiske vurderingen om miljøtrusler når det gjelder «Radioaktiv forurensning og risiko for ulykker».

Det planlagte prosjektet vil spesielt ta for seg de operative mål av prioriterte områder i Felles utfordringer» ved å forbedre det multilaterale samarbeidet, øke den offentlige bevisstheten og miljøforståelsen, samt gjennom implementering av miljøtiltak og etablering av et samarbeidende nettverk i EuroArctic-regionen.

 

Fig. 1. Kart over regionene innen Kolarctic ENPI CBC Programme-området som vil bli involvert i gjennomføringen av det foreslåtte integrerte prosjektet.

Fra perspektivet til regionens relevante miljø- og beredskapsorganisasjoner, er det et grunnleggende behov for å forbedre dagens grenseoverskridende samarbeid på områdene atomsikkerhet, beredskap og forsking på radioaktivitet i miljøet, forbedre forståelsen av dagens nivåer, forekomst og bioakkumulasjon til radionuklider og radioaktivitet i arktiske og subarktiske miljøer innenfor programområdet, og å forbedre forståelsen av virkningene av potensielle atomulykker på folk og miljøet i målområdet.

Selv små hendelser vil kunne ha dype sosiale og økonomiske innvirkninger på regionen grunnet offentlighetens økte bekymringer når det gjelder radioaktivitet. Derfor er det viktig å øke bevisstheten og kunnskapen i befolkningen med hensyn til dagens miljøstatus, og å gi praktisk og nødvendig informasjon i tilfelle en atomulykke skulle inntreffe.