English Русский Finnish Norwegian Lappland

Begrunnelse

Det viktig å ha et sterkt grenseoverskridende samarbeid mellom relevante miljø- og beredskapsorganisasjoner i regionen grunnet tilstedeværelsen av en rekke nåværende (f.eks. Kola atomkraftverk, Andrejevabukta, bruk av atomdrevne fartøyer) og mulige fremtidige potensielle kilder til radioaktiv forurensning i det arktiske og subarktiske området (f.eks. nytt atomkraftverk i Simo i Nord-Finland, bruk av flytende atomkraftverk, og olje- og gassutvinning i Barentsregionen) og at sannsynligheten for grenseoverskridende atomulykker er til stede.

I tillegg er det viktig for disse organisasjonene å ha et helhetlig bilde av den nåværende miljøsituasjonen og å utføre regionale spesifikke risikovurderinger slik at de kan gi presise vurderinger og riktig informasjon til offentligheten, til beslutningstakende myndigheter og til andre tilknyttede aktører i hele programmets målområde.

Virkningen av atomulykker i arktiske og subarktiske strøk kan ha langt større konsekvenser enn på varmere breddegrader. Dette skyldes delvis en bestemt virkemåte, forekomst og transportveier i arktiske og subarktiske strøk av radionuklider, men også på grunn av den enorme sosiale og økonomiske betydningen det arktiske og subarktiske miljøet har blant regionens urbefolkning.

Målrettede risikovurderinger som er spesifikke for arktiske og subarktiske miljøer og som også tar hensyn til den spesielle livsstilen til regionens urbefolkning er nødvendig for fullt ut å forstå konsekvensene av en eventuell atomulykke i regionen.

Forbedret samarbeid over landegrensene mellom regionenes relevante miljø- og beredskapsorganisasjoner vil sørge for større robusthet i slike vurderinger, og fremme større offentlig bevissthet i hele regionen om spørsmål knyttet til radioaktivitet.

De primære målgruppene er de regionale engasjerte miljø- og beredskapsorganisasjoner med kompetanse på atomsikkerhet og miljøradioaktivitet og målområdets urbefolkning.

Resultatet av handlingene som er utført på grunn av det planlagte prosjektet vil også gagne beslutningshavende myndigheter og andre tilknyttede aktører som energiselskaper og gruveindustrien, reiselivsnæringen, reindriftsnæringen, fiskeindustrien og andre næringer som er involvert i produksjon og bruk av naturlige produkter.

Regionens relevante miljø- og beredskapsorganisasjoner med kompetanse på atomsikkerhet og radioaktivitet i miljøet utgjør de kompetente organisasjonene som vil stå ansvarlig for å reagere riktig ved kjernefysiske ulykker.. Disse kan også gi nøyaktig informasjon til offentligheten og beslutningstakende myndigheter på gjeldende miljøstatus og eventuelle konsekvenser som følge av en atomulykke.

Å fremme et nærere og grenseoverskridende samarbeid vil føre til en økt beredskapsevne og forbedrede regionale risikovurderinger, samt gi en bredere plattform for bevisstgjøring og kunnskapsøkning i befolkningen og hos de involverte aktører fra hele regionen. Dette gjelder også graden av utfordringer og risiko knyttet til kjernefysisk teknologi og faren for radioaktivitet i miljøet.