English Русский Finnish Norwegian Lappland

Työpaketti 5 (WP 5): Väestölle tiedottaminen

Työpaketin 5 tavoitteena oli tiedottaa väestölle radioaktiivisuuden yleisistä riskeistä ja radioaktiivisuudelta suojautumisesta, tarjota tietoa Euroopan arktisten alueiden ympäristön radioaktiivisuudesta sekä antaa suosituksia riskien minimoimiseksi.

Norjan säteilysuojeluviranomainen (NRPA) oli päävastuussa työpaketista 5, jonka tärkeimpiä toimintoja ja tuloksia olivat:

  1. Koko väestölle tai tietyille kohderyhmille suunnattuja julkisia seminaareja järjestettiin Suomessa, Norjassa ja Venäjällä, jotta pystyttiin välittämään tietoa radioaktiivisuustilanteesta alueella sekä tarjoamaan tietoa ja ohjeita alueella mahdollisesti tapahtuvien      ydinonnettomuuksien varalle. Syksyllä 2011 Murmanskissa ja keväällä 2012 Tromssassa järjestettiin kaikille avoimet seminaarit. Syksyllä 2013 Oulussa pidettiin seminaari, jossa esiteltiin projektia ja sen tuloksia.
  2. Pidettiin yleisöesitelmiä radioaktiivisuudesta, sen lähteistä, riskeistä ja käytöstä jokapäiväisessä elämässä. Annettiin suosituksia riskien minimoimiseksi.
  3. Kaikissa kolmessa maassa tehtiin ja jaettiin tiedotuslehtisiä radioaktiivisuudesta, ionisoivan säteilyn lähteistä ja suosituksista riskien minimoimiseksi. Lehtisissä annettiin myös internet-osoitteita, joiden kautta olisi mahdollista saada lisätietoja. CEEPRA-hankkeesta tehtiin englanninkielinen yleisesite, jota jaettiin eri tilaisuuksissa. Oulussa pidettyä yleisöseminaaria varten tehtiin laajempi esittelylehti, jossa kerrottiin hankkeen taustasta ja alustavista tuloksista. Lehti tehtiin sekä suomeksi että englanniksi ja sitä jaettiin Oulun seminaarin lisäksi kohderyhmille kaikissa kolmessa maassa. Yleisesite ja esitelylehti ovat saatavilla pyynnöstä STUK:sta sekä painettuna että sähköisessä muodossa.
  4. Projektin aikana laadittiin useita tiedotteita ja  väliraportteja, jotka olivat väestön ja kohderyhmien saatavilla joko painettuina tai internetin kautta. Useimpien raporttien kielenä oli englanti, mutta materiaalia oli saatavilla myös suomeksi, venäjäksi ja norjaksi. Projektin päätteeksi kirjoitettiin julkaisu hankkeen tavoitteista ja tuloksista englanniksi sekä neljällä hankealueen kielellä (suomi, venäjä, norja ja pohjois-saame). Julkaisu on saatavilla pyynnöstä STUK:sta sekä painettuna että sähköisessä muodossa.
  5. Keskeisiä tietoja hankkeen edistymisestä ja tuloksista julkaistiin STUK:n, NRPA:n ja MMBI:n internet-sivuilla. Hankkeen tuloksia ympäristön radioaktiivisuustilanteesta Euroopan arktisilla alueilla julkaistiin myös muilla sopivilla julkisilla internet-sivuilla kaikissa kolmessa maassa. Projektin omat internet-sivut otettiin käyttöön syksyllä 2012, kielinä englannin lisäksi suomi, venäjä, norja ja pohjois-saame.
  6. Tuloksia Euroopan arktisten alueiden radioaktiivisuudesta sekä CEEPRA-hanketta esiteltiin useissa kansainvälisissä konferensseissa hankkeen aikana ja tullaan esittelemään myös hankkeen päätyttyä.

WP 5:n julkaisuja:

Esite hankkeen keskeisistä toiminnoista ja alustavista tuloksista (saatavilla pyynnöstä STUK:sta suomeksi ja englanniksi): CEEPRA - Euroopan arktisten alueiden säteilysuojelun ja -tutkimuksen yhteistyöverkosto.

Hankkeen loppujulkaisu (saatavilla pyynnöstä STUK:sta suomeksi, englanniksi, pohjoissaameksi, venäjäksi ja norjaksi): Rasilainen, T. (toim.): CEEPRA - Euroopan arktisten alueiden säteilysuojelun ja -tutkimuksen yhteistyöverkosto. Loppuraportti.