English Русский Finnish Norwegian Lappland

Työpaketti 4 (WP 4): Sosiaaliset vaikutukset

Työpaketit 3 ja 4 liittyivät toisiinsa. Työpaketti 4 keskittyi arvioimaan paketissa 3 mallitettujen onnettomuuksien sosiaalisia vaikutuksia sekä vaikutuksia matkailuun.

Työpaketti oli jaettu kahteen osaan: sosiaalisten vaikutusten arviointiin paikallisella tasolla (vaikutus päivittäisiin rutiineihin tai esimerkiksi poronhoitoon) sekä matkailuun liittyvien vaikutusten arviointiin (kuten imagokysymykset). Vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin asiantuntijoiden näkemyksiä vaikutusten voimakkuudesta sekä vaikutuksille altistuvien kohteiden herkkyydestä paikallisella tasolla ja matkailussa.

Pöyry Finland Oy vastasi työpaketista 4. Tärkeimpiä toimintoja ja tuloksia olivat:

  1. Hankkeen aluksi tehtiin tutkimusalueen perustietojen kartoitus eli selvitys alueen sosioekonomisesta rakenteesta, paikallisesta näkökulmasta ja matkailusta. Perustietojen kartoituksella pyrittiin ymmärtämään Euroopan arktisten alueiden nykyinen sosioekonominen tilanne ja matkailuun vaikuttavat tärkeimmät tekijät.
  2. Tutkimustapausten arvioinnissa tehtiin kirjallisuusselvitys, jossa käytiin läpi katastrofien ja kriisien sosiaalisten vaikutusten arviointia, vaikutusten arviointimenetelmiä ja kriisinhallintaa. Selvityksessä tuli esiin, että ydinturvallisuuden sosiaalisesta näkökulmasta ei ole juurikaan tehty tutkimuksia.
  3. Vaikutusten arvioinnissa käytettiin monikriteerianalyysia (MCDA), jossa tunnettuja faktoja verrataan vaihtoehtoisiin vaikutuksiin ja sidosryhmien näkökulmia kohteiden merkityksiin. CEEPRA-hankkeessa MCDA:ta sovellettiin riskianalyysin työkaluna arvioitaessa mahdollisten onnettomuuksien aiheuttaman radioaktiivisen saastumisen merkittävyyttä väestöryhmille ja alueen elinkeinoille. Lisäksi      tehtiin pienryhmä- ja yksilöhaastatteluja, joilla kartoitettiin matkailualan ammattilaisten ja muiden asiantuntijaryhmien näkemyksiä      asiasta.
  4. Tietojen keruun jälkeen Pöyry Oy:n sosiaalisten vaikutusten arviointitiimi arvioi mahdollisten onnettomuuksien vaikutuksia paikallisella tasolla ja matkailussa. Arvioinnissa hyödynnettiin myös STUK:n laatimia suosituksia suojelutoimenpiteiksi säteilyonnettomuuksien eri vaiheissa. Tuloksia esiteltiin Oulun yleisöseminaarissa 27.11.2013. Tärkeitä havaintoja olivat, että radioaktiivista saastumista aiheuttavat      onnettomuudet heikentäisivät merkittävästi Lapin mainetta puhtaana ja turvallisena matkailukohteena, ja että onnettomuuksien vaikutus ihmisten mielikuviin olisi paljon suurempi ja pitkäkestoisempi kuin sen todelliset fyysiset vaikutukset.
  5. Riskianalyysien ja vaikutusten arvioinnin pohjalta laadittiin ehdotuksia ja suosituksia siitä, millaisilla toimenpiteillä ydinonnettomuuksiin liittyviä sosiaalisia riskejä, pelkoja ja huolia voitaisiin lieventää. Esiin nousi mm. ymmärrettävän ja luotettavan tiedon välittämisen merkitys sekä nopea viestintä onnettomuustilanteissa.

WP 4:n tuloksia hyödynnettiin Lapin yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Matkailututkimuksen koulutusohjelmalle tehdyssä Pro Gradu –työssä (M. Nissi: Lapin matkailun haavoittuvuus hypoteteettisen ydinonnettomuuden seurauksena. Vaikutukset Lapin matkailuun sekä mahdolliset ennakointi- ja sopeutumiskeinot. Työ on saatavilla pyynnöstä Pöyry Oy:ltä tai STUK:sta). Lisäksi laadittiin erillinen raportti, jossa käytiin läpi MCDA-analyysin suoritus, tulokset ja johtopäätökset, sekä annettiin ehdotuksia ja suosituksia riskien ja pelkojen vähentämiseksi.