English Русский Finnish Norwegian Lappland

Työpaketti 3 (WP 3): Ilmakehä

Työpaketti keskittyi ilmakehän mallintamiseen ja radionuklidien leviämisen arviointiin tilanteissa, joissa alueella tapahtuvien onnettomuuksien seurauksena ympäristöön vapautuisi radioaktiivisia aineita. Työpaketti oli jaettu kahteen osaan: laskennallisiin ja kokeellisiin menetelmiin.

Ilmatieteen laitoksen (IL) Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus veti työpakettia 3. Sen keskeisiä toimintoja ja tuloksia olivat:

  1. Kahden kuvitteellisen ydinonnettomuuden mallintaminen. Toisen onnettomuuden ajateltiin tapahtuvan suunnitteilla olevalla Hanhikiven ydinvoimalaitoksella Pohjois-Pohjanmaalla, toisen taas mahdollisella kelluvalla ydinvoimalaitoksella arktisella merialueella Kuolan niemimaan pohjoispuolella. Päästöt ja väestöön kohdistuvat säteilyannokset mallinnettiin ja arvioitiin pitkän aikavälin vaikutuksia.
  2. Molempien kuvitteellisten onnettomuuksien seurauksia tutkittiin laskemalla leviämisennusteita. Leviämisennusteista saatiin sekä todennäköisin että pahin mahdollinen tilanne radioaktiivisten aineiden leviämiselle, pitoisuus- ja laskeumatasoille sekä ihmisiin      kohdistuville annostasoille. Hanhikiven ydinvoimalaitokselta vapautuvan radioaktiivisen pilven leviämiselle laskettiin ennusteita useissa eri      sääolosuhteissa ja vuodenaikoina.
  3. Mallinnusten tulosten hyväksyttävyyttä arvioitiin vertailemalla mallinnustuloksia todellisiin radioaktiivisuustasoihin Suomen Lapissa. Ilmatieteen laitos on seurannut luonnollista ja keinotekoista radioaktiivisuutta ilmassa Rovaniemellä Pohjois-Suomessa 1960-luvulta saakka keräten, analysoiden ja tallettaen viikoittaisia ilmasuodatinnäytteitä. Suodattimista määritettiin useiden radiologisesti merkittävien nuklidien, kuten 239,240Pu, 238Pu, 241Am, 90Sr ja 137Cs, pitoisuudet ilmassa. Arvoja vertailtiin mallintamalla  saatuihin pitoisuustasoihin, jotta voitiin arvioida kuvitteellisten onnettomuuksien aiheuttamaa radiologista uhkaa ihmisille ja ympäristölle Suomen Lapissa, Norjan Finnmarkissa ja Venäjällä Kuolan niemimaalla.
  4. Vertailtiin IL:n käyttämää SILAM-mallia Norjan ilmatieteellisen laitoksen (MET) käyttämään SNAP-malliin ja pyrittiin parantamaan ja kehittämään molempia malleja.

WP 3:n julkaisuja:

Raportti SILAM- ja SNAP-mallien vertailusta (saatavilla pyynnöstä NRPA:sta tai STUK:sta): Bartnicki, J.; Klein, H.: Comparison of SILAM and SNAP results in the frame of the CEEPRA project.