English Русский Finnish Norwegian Lappland

Työpaketti 2 (WP 2): Meriympäristö

Työpaketissa tutkittiin Euroopan arktisen alueen merien radioaktiivisuutta. Meriympäristöistä kerättiin näytteitä, joista analysoitiin sekä keinotekoisten radioaktiivisten aineiden että luonnon radionuklidien pitoisuuksia.

Murmanskin Meribiologinen Insituutti (MMBI) vastasi työpaketista 2. Sen keskeisiä toimintoja ja tuloksia olivat:

  1. Tutkimusmatkat Barentsinmerelle vuosina 2011-2012. Matkoilla kerättiin merivesi- ja pohjasedimenttinäytteitä sekä vesieliöstö-, kala- ja merilintunäytteitä. Syksyllä 2012 MMBI:n, STUK:n ja NRPA:n edustajat hakivat yhdessä vesi- ja sedimenttinäytteitä Barentsinmeren rannikoilta.
  2. Näytteenotto- ja käsittelymenetelmiin, näytteiden radioaktiivisuuden määritysmenetelmiin sekä aiempiin meriympäristöjen      radioaktiivisuuden arviointeihin liittyviä tietoja vaihdettiin osapuolten välillä. Tuloksista kirjoitettiin myös raportti.
  3. Barentsinmeren ja merieliöstön radioaktiivisuustasot selvitettiin kaikkien kolmen maan yhteistyönä, vanhoja tietoja päivitettiin uusilla tutkimustuloksilla ja tulokset koottiin yhteen tietokantaan.
  4. Euroopan arktisten merialueiden radioaktiivisuustilanteesta laadittiin karttoja.
  5. Radionuklidien lähteitä ja kulkeutumisreittejä arktisten alueiden meriekosysteemeissä analysoitiin ja niistä laadittiin kaavio.
  6. Barentsinmeren radioaktiivisen saastumisen dynamiikkaa mallinnettiin laskennallisesti uusien tutkimustulosten ja arkistoitujen tietojen perusteella.
  7. Arvioitiin radionuklidien kulkeutumisreittejä meriympäristön ravintoketjuissa, myös ihmiseen johtavissa.
  8. Venäjän ja Norjan käyttämien laskennallisten merimallien antamia tuloksia radionuklidien kulkeutumisesta Barentsinmerellä ja arktisilla merialueilla vertailtiin, ja malleja päivitettiin ja parannettiin.

WP 2:n julkaisuja:

Tiivistelmä konferenssiesitelmästä, joka käsitteli Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden vaikutuksia Barentsinmereen: Matishov, G.; Ilyin, G.; Kasatkina, N.; Pavelskaya, E.: Impact assessment of the Fukushima Nuclear Power Plant accidental emission on the Barents Sea ecosystem. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-12163-3, 2013. EGU General Assembly 2013.

Tieteellinen julkaisu Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden vaikutuksista Barentsinmereen: Matishov, G.G.; Ilyin, G.V.; Kasatkina, N.E.; Usagina, I.S.; Paveletskaya, E.V.: Assessment of Impact from the Fukushima Nuclear Plant Accidental Emission on Western Arctic Seas (Barents Sea Case Study). Doklady Earth Sciences, 2012, Vol. 446, Part 2, pp. 1185–1189.