English Русский Finnish Norwegian Lappland

Työpaketti 1 (WP 1): Maaympäristö

Työpaketti keskittyi maaekosysteemien radioaktiivisuuteen, arktisiin makeanveden ekosysteemeihin ja ravintoketjututkimuksiin Suomessa, Venäjällä ja Norjassa. Sekä ihmisten tuottamia että luontaisesti esiintyviä radionuklideja määritettiin erilaisista ympäristönäytteistä ja arvioitiin niiden kulkeutumista ravintoketjuissa.

Päävastuu työpaketista oli Norjan säteilysuojeluviranomaisella (NRPA).  Työpaketin tärkeimpiä toimintoja ja tuloksia olivat:

  1. STUK:n, NRPA:n ja MMBI:n laboratoriot osallistuivat kansainväliseen vertailuun, jossa laboratorioille lähetettiin analysoitavaksi matala-aktiivinen näyte. Analyysitulosten perusteella arvioitiin laboratorioiden tehokkuutta ja laatua. Vertailunäytteet saatiin syksyllä 2011 ja analyysit valmistuivat vuoden 2012 alkupuolella. Kaikki osallistuneet laboratoriot suoriutuivat vertailusta hyvin.
  2. STUK:n, NRPA:n ja MMBI:n laboratoriot vaihtoivat tietoja keräämistään näytetyypeistä ja -lajeista, näytteenotto- ja näytteenkäsittelytavoista, radioaktiivisuusmittauksista ja tulosten raportoinnista sekä tuloksista hanketta edeltävältä ajalta. Laboratorioiden kapasiteeteista, analyysimenetelmistä ja laajentumismahdollisuuksista keskusteltiin. Laboratoriot pystyivät laatimaan listat avainlajeista ja -näytteistä, joita keräämällä ja tutkimalla ympäristön radioaktiivisuuden muutoksia voidaan jatkossa seurata. Ne myös sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmistä siten, että eri maiden ja laboratorioiden tulokset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Lajeja valittaessa painopiste oli sellaisissa luonnontuotteissa, joita kerätään ja käytetään yleisesti kaikissa maissa (marjat, sienet, riista, kalat, poronliha). Jäkäliä, sammalia ja maata kerätään, jotta voitaisiin arvioida radionuklidien kulkua ravintoketjuissa.
  3. Kaikkien kolmen maan laboratorioiden yhteinen kenttätyömatka Norjan Svanhovdiin toteutettiin syksyllä 2012. Matkalla kerättiin kasvi- ja maaperänäytteitä, jotka analysoitiin syksyn/talven 2012/2013 aikana kunkin maan omissa laboratorioissa. Osapuolten näytteenotto-, esikäsittely- ja analyysimenetelmiä vertailtiin ja pohdittiin eri laboratorioiden tulosten vertailukelpoisuuksia. Johtopäätöksenä oli, että laboratorioiden käyttämät menetelmät ovat yhdenmukaisia ja niiden saamat tulokset vastaavat toisiaan. 
  4. Projektin aikana selvitettiin Euroopan arktisten maa-alueiden tämänhetkistä radioaktiivisuustasoa ja laadittiin siitä karttoja.
  5. Yhteisistä ympäristötutkimuksista ja niiden tuloksista kirjoitettiin raportteja ja julkaisuja, ja tuloksia esiteltiin kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleja on ilmestynyt kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Projektin lopuksi laadittiin yleistajuinen julkaisu Euroopan arktisten alueiden ympäristön radioaktiivisuudesta.

WP 1:n julkaisuja:

Raportti Euroopan arktisen alueen radioaktiivisuudesta (saatavilla pyynnöstä NRPA:sta tai STUK:sta): Gwynn, J.; Leppänen, A-P.; Kasatkina, N: The current status of levels of radiologically important radionuclides in the terrestrial environments across Troms and Finnmark (Norway), Lapland (Finland) and Murmansk Oblast (Russia).

Raportti Svanhovdin kenttätyömatkasta (saatavilla pyynnöstä NRPA:sta tai STUK:sta): Moller, B.; Nalbandyan, A: Assessment of the joint field work performed by NRPA, STUK and MMBI in Norway in 2012. Proposed strategies for future cooperation.

Tieteellinen julkaisu radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista marjoissa ja sienissä Murmanskin alueella: Matishov, G.G.; Kasatkina, N.E.; Usyagina, I.S.; Farion, D.A.: Artificial Radionuclides in Edible Wild Mushrooms and Berries of the Murmansk Region. Doklady Earth Sciences, 2014, Vol. 455, Part 2, pp. 463–468.

Raportti Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden vaikutuksista Euroopan arktisten alueiden ympäristön radioaktiivisuuteen (saatavilla pyynnöstä STUK:sta tai NRPA:sta): Leppänen, A-P.; Kasatkina, N.; Moller, B.; Nalbandyan, A: Traces of Fukushima nuclear power plant accident observed in the EuroArctic region.