English Русский Finnish Norwegian Lappland

Tulokset

Hankkeen aikana muodostettiin CEEPRA-verkosto eli Euroopan arktisten alueiden säteilysuojelun ja –tutkimuksen yhteistyöverkosto, jota aiotaan ylläpitää ja hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Hanke onnistui kehittämään rakenteita, jotka paransivat ja helpottivat yhteistyötä ja tietojen vaihtoa viranomaisten, väestön ja kohderyhmien välillä Suomessa, Norjassa ja Venäjällä.

Hankkeen tärkeimpiä tuloksia olivat muun muassa

1.

Rajat ylittävä yhteistyö Suomen, Norjan ja Venäjän välillä parani, kun viranomaisten ja tutkimuslaitosten välille muodostui uusia verkostoja. Hankkeen aikana laadittiin ohjeita siitä, miten valtionrajojen ylitykset tutkimuslaitteiden tai lievästi radioaktiivisten tutkimusnäytteiden kanssa saa sujumaan.

2.

Hankkeen osapuolet ymmärtävät paremmin yhteisiä kysymyksiä ja haasteita valmiusasioissa, ympäristön radioaktiivisuudessa ja väestölle tiedottamisessa Suomessa, Norjassa ja Venäjällä, sekä ovat valmiita yhdessä kohtaamaan näitä haasteita ja vaaroja.

3.

Sekä vanhaa että uutta tutkimustietoa Euroopan arktisen alueen radioaktiivisuudesta vaihdettiin Suomen, Venäjän ja Norjan välillä sekä koottiin yhteiseen tietokantaan, jota aiotaan päivittää jatkossakin. Osapuolet myös ymmärtävät nyt paremmin alueen tämänhetkistä radioaktiivisuustilannetta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia riskejä.

4.

STUK:n, NRPA:n ja MMBI:n laboratoriot paransivat ympäristönäytteenottoihin ja radioaktiivisuusmittauksiin liittyviä tekniikoitaan ja menetelmiään. Kaikkien kolmen maan laboratorioiden luotettavuudesta ja vertailukelpoisuudesta saatiin varmuus.

5.

Hankkeen osapuolet pystyvät reagoimaan nopeasti ja oikealla tavalla mahdollisiin hätätilanteisiin alueella.

6.

Meriympäristön ja ilmakehän mallinnusmenetelmiä sekä mahdollisuuksia ennustaa radioaktiivisten laskeumien leviämistä parannettiin ja kehitettiin.

7.

Väestölle tiedotettiin radioaktiivisuuteen liittyvistä asioista Suomessa, Norjassa ja Venäjällä.

Suurin osa hankkeen aikana laadituista raporteista ja julkaisuista sekä yleisöseminaarien esitelmistä on saatavilla joko näiden sivujen kautta tai pyynnöstä STUK:sta tai NRPA:sta.