English Русский Finnish Norwegian Lappland

Merkitys

Arktisella ja subarktisella alueella on useita mahdollisia radioaktiivisten saasteiden lähteitä. Jos jossakin tapahtuu onnettomuus, päästöt eivät  noudata valtionrajoja. Rajat ylittävä yhteistyö alueen ympäristö- ja valmiusorganisaatioiden välillä on tärkeää, jos joudutaan käsittelemään radioaktiivisten päästöjen seurauksia. Organisaatioilla on myös oltava kattavaa tietoa ympäristön tämänhetkisestä tilasta, valmiita alueellisia riskinarvioita sekä keinoja välittää tietoa väestölle, päätöksiä tekeville viranomaisille ja muille sidosryhmille.

Luonnonympäristöjen sosiaalinen ja taloudellinen merkitys alueen alkuperäisväestöille on valtava. Jotta mahdollisten onnettomuuksien seuraukset alueella ymmärrettäisiin, on riskiarvioinneissa otettava huomioon sekä pohjoisten alueiden sää- ja ympäristöolot että alkuperäisväestöjen elämäntapojen erityispiirteet. Riskien arviointi helpottuu ja paranee, kun rajat ylittävä yhteistyö alueen ympäristö- ja valmiusorganisaatioiden välillä parantuu. Yhteistyötä tarvitaan myös, jotta koko arktisella alueella voidaan lisätä väestön tietoisuutta radioaktiivisuuteen liittyvistä asioista.

Alueen ydinturvallisuus- ja ympäristön radioaktiivisuuskysymyksistä vastaavilta organisaatioilta vaaditaan reagointia kaikissa mahdollisissa ydinonnettomuustilanteissa. Ne ovat vastuussa siitä, että väestö ja päätöksiä tekevät viranomaiset saavat tietoa ympäristön nykytilasta ja ydinonnettomuuksien mahdollisista vaikutuksista. Hankkeen tärkeimpiä kohderyhmiä ja hyötyjiä olivatkin nämä organisaatiot, joiden ydinturvallisuuteen ja ympäristön radioaktiivisuuteen liittyvä osaaminen sekä kyky ottaa alkuperäisväestöt huomioon päätöksenteossaan paranivat. Tulokset hyödynsivät myös muita sidosryhmiä kuten energia- ja kaivosteollisuutta, turismia, poronhoitoa, kalateollisuutta ja muita luonnontuotteiden tuotantoon ja/tai käyttöön liittyviä teollisuudenaloja.